Statut fundacji

Statut Fundacji „Bratnia dusza”

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Fundacja „Bratnia dusza” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Iwonę Ewę Romaniak, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym nr 2603/2017 w dniu 4 kwietnia 2017 roku.

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest Krynica – Zdrój

§ 3.

Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.

 1. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 2. Fundacja może posiadać oddziały w kraju i zagranicą.
 3. Fundacja może wchodzić w skład stowarzyszeń.

§ 4.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5.

 1. Fundacja może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 2. Fundacja działa w oparciu o obowiązujące przepisy oraz postanowienia niniejszego statutu.

Rozdział II. Cele i zadania Fundacji

§ 6.

Celami Fundacji są:

 1. Prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans dla dzieci i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem, w trudnej sytuacji materialnej, ze środowisk wiejskich i niepełnosprawnych.
 2. Pomoc, w tym pomoc społeczna dla dzieci i dorosłych.
 3. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i ochrony środowiska.
 4. Szeroko pojętą pomoc humanitarna.
 5. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 6. Rozwijanie, wzmacniania współpracy i przyjaznych stosunków międzyludzkich w kraju i za granicą.
 7. Tworzenie nowych kontaktów i rozwijanie współpracy z organizacjami o podobnych celach statutowych w kraju i za granicą.
 8. Tworzenie nowych kontaktów gospodarczych i ekonomicznych w kraju i za granicą.
 9. Rozwijanie i wzmacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 10. Aktywne działanie na rzecz Polonii mieszkającej w kraju i poza granicami.
 11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 12. Promocja regionu i kraju w Polsce i za granicą.
 13. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między krajami.

§ 7.

Fundacja realizuje cele poprzez następujące zadania:

 1. Tworzenie, organizowanie i wspieranie:
  1. wypoczynku podopiecznych fundacji
  2. wymiany kulturalnej, sportowej lub edukacyjnej
  3. szkoleń, zjazdów i sympozjów
  4. działalność edukacyjna, wydawnicza, badawcza
  5. plenerów, koncertów, spotkać w celu działalności startowej
  6. promocji walorów turystycznych i historycznych Polski
  7. dzieci szczególnie uzdolnionym w realizacji ich planów i marzeń
  8. współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
  9. szkoleń w zakresie fachowej pomocy przy dzieciach z problemami wychowawczymi i zdrowotnymi w tym też osobom niepełnosprawnym
  10. zbiórek, kwest i aukcji dla potrzebujących
  11. zaangażowania ludności lokalnej, w szczególności wiejskiej i zagrożonej wykluczeniem do wspólnych działań
  12. spotkań polonijnych w kraju i za granicą
  13. akcji mających na celu integrację wielopokoleniową
  14. szkoleń wolontariuszy i zachęcanie do działania na rzecz potrzebujących
  15. właściwych wzorców wśród dzieci i młodzieży
 2. Działalność wskazana w ust. 1 może być działalnością pożytku publicznego prowadzoną zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.

Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 8.

Majątek Fundacji stanowią:

 1. Składniki majątkowe wskazane przez fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji,
 2. Dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
 3. Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych.
 4. Odsetki bankowe.
 5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji i imprez, organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 6. Dochody ze zleceń usług, grantów, funduszy publicznych i europejskich,

§ 9.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10.

Fundacja działa przez gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych i materialnych, a także nabywanie, posiadanie i dysponowanie własnością ruchomości i nieruchomości.

§11.

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
 2. Nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskiwanymi w wyniku prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznacza się na tą działalność.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§12.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§13.

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z Przewodniczącego i od dwóch do czterech członków.
 2. Przewodniczącego i członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada i wyznacza ich funkcje.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku odwołania przez Radę , pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

§14.

 1. Radę zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Zebranie Rady odbywa się co najmniej raz w roku.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący lub, w przypadku jego nieobecności, osoba przez niego wyznaczona.

§15.

Do zadań Rady należy:

 1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa Fundacji i ustalanie jego wynagrodzenia.
 2. Ocena pracy Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie Zarządowi absolutorium.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji zgłaszanych przez Zarząd Fundacji.
 4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 5. Podejmowanie uchwał opiniujących zmiany statutu.
 6. Podejmowanie uchwał opiniujących wniosek Fundatora o likwidację Fundacji.

§16.

Rada jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§17.

 1. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu.
 2. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów.
 3. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 18.

 1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocników.

§19.

 1. Fundator składa Fundacji opatrzone datą pisemne oświadczenie („Oświadczenie Fundatora”), że osoba w nim wskazana z chwilą jego śmierci wstępuje w prawa i obowiązki Fundatora („Osoba Wskazana”).
 2. Do Oświadczenia Fundatora należy dołączyć pisemne oświadczenie Osoby Wskazanej, że wyraża zgodę na przejęcie praw i obowiązków Fundatora z chwilą jego śmierci; oświadczenie Osoby Wskazanej winno wskazywać osobę, która z chwilą śmierci Osoby Wskazanej, wstępuje w prawa i obowiązki Fundatora („Oświadczenie Osoby Wskazanej”).
 3. Oświadczenie Fundatora nie spełniające warunków określonych w ust. 2 jest nieważne.
 4. Do Oświadczenia Osoby Wskazanej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Oświadczenia Fundatora.
 5. W razie cofnięcia zgody przez Osobę Wskazaną Fundator ponownie składa oświadczenie, o którym mowa w ust.2.
 6. Fundator oraz każda Osoba Wskazana mogą zmienić treść złożonego przez siebie oświadczenia wskazując inną osobę, która z chwilą jego/jej śmierci, wstępuje w prawa i obowiązki Fundatora.
 7. Jeżeli za życia Fundatora Osoba Wskazana zrezygnuje lub umrze to w jej Miejsce wchodzi osoba wskazana przez Fundatora .
 8. Jeżeli Fundator nie zostawił ważnego oświadczenia , o którym mowa w ust.2, to w razie jego śmierci prawa i obowiązki Fundatora przechodzą na Radę Fundacji.

§20.

 1. Prezesem Zarządu jest Fundator.
 2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji dotyczących Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, a w szczególności:
  1. opracowywanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,
  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  4. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
  5. organizowanie i nadzorowanie działalności pożytku publicznego.

§21.

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały głosem Prezesa Fundacji.

§22.

Zarząd Fundacji może tworzyć struktury i powoływać jednostki organizacyjne, o których mowa w statucie Fundacji.

§23.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji samodzielnie lub dwaj pełnomocnicy działający łącznie.
 2.  Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pełni Prezes Fundacji.

Rozdział VI. Połączenie z inną fundacją

§24.

Fundacja może na mocy decyzji Fundatora i zgodnie z obowiązującymi przepisami, połączyć się z inną fundacją zarówno w kraju jak i zagranicą, pod warunkiem, że jej cele statutowe pozostaną takie same.

Rozdział VII. Zmiana statutu

§ 25.

 1. Zmiany statutu, w tym zmiany celów Fundacji dokonuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim Fundacji Rozdział

VIII. Likwidacja Fundacji

§26.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się majątku Fundacji lub jeśli z jakiegokolwiek innego powodu nie będzie w stanie dłużej wypełniać swoich statutowych celów. Rozwiązanie jest skuteczne z chwilą zakończenia likwidacji i wykreślenia Fundacji z rejestru.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji zostanie przekazany mocą decyzji Fundatora innej instytucji podobnego rodzaju i o tych samych lub podobnych celach.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top 3 Stories